Všeobecné podmínky

lng
měna
Rychlé kontakty

i korálky cz
Lucie Papírníková
Na Groši 1166/8
Praha 10 – Hostivař
102 00
Česká Republika

tel.: +420608711138
email: lucka@i-koralky.cz

Tagy

korálky

 

bižuterie

 

vánoční ozdoby

 

šperky

 

soupravy

 

dekorace

 

ruční výroba

 

náramky

 

náhrdelníky

 

náušnice

 

originály

 

dárky

 

sady

 

aranžmá

 

 
linkuj.cz twit del fac  

 

TOPlist
Všeobecné podmínky

I. Úvodní ustanovení
Provozovatelem internetových stránek je Sylva Hnilová, U družstva ideál 10, Praha 4-Pankrác, IČO: 630 89 190, DIČ: CZ7562110292 (dále jen 'Provozovatel'). Dodavatelem zboží, služeb a vystavováním faktur je pověřena (dále jen 'Realizátor') Lucie Papírníková, sídlem Na Groši 8/1166, Praha 10- Hostivař 102 00, která v souladu s Autorským zákonem č. 121/2000 Sb.zák. vykonává majetková autorská práva k internetovému obchodu 'www.i-koralky.cz' (dále jen 'Obchod').
Práva a povinnosti Provozovatele a osob přistupujících na tyto stránky (dále jen 'Uživatel') při používání Obchodu se řídí následujícími podmínkami. Smlouva vzniklá na základě objednávky je smlouvou v českém jazyce.

II. a. Zpracování osobních údajů a jejich využití
a) Přístup do objednávkového sytému Obchod lze podmínit poskytnutím osobních údajů Uživatele v rozsahu identifikace smluvní strany. Provozovatel bude s poskytnutými údaji nakládat v souladu se zákonem O ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.zák. v rozsahu nezbytném pro uzavření a plnění smlouvy. Uživatel poskytnutím požadovaných osobních údajů uděluje souhlas, aby údaje v poskytnutém rozsahu, byly zpracovány Provozovatelem, jakožto správcem. Zpracováním osobních údajů může správce v zákonném rozsahu pověřit třetí subjekt. Provozovatel o uvedených podmínkách zpracování osobních dat informuje Uživatele a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona O ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., zejména, že poskytnutí osobních údajů Provozovateli je dobrovolné, dále Uživatel jako subjekt údajů má právo k přístupu k poskytnutým údajům vč. jejich editace, dále Uživatel má právo výše uvedený souhlas odvolat na adrese Provozovatelem. Uživatel má právo v případě porušení svých práv obrátit se na příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) a požadovat nápravu.
b) Udělením souhlasu Uživatelem dle zákona O některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.zák., může Provozovatel zasílat informace o své činnosti za účelem nabízení služeb a produktů Provozovatele do odvolání tohoto souhlasu.
c) Odesláním formulářů a dotazníků uvedených na Obchodu spolu s údaji v nich obsaženými, výslovně prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze uživatelů Obchodu provozovatele, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých údajů v platném znění.
II. b.  Využití cookies
a) Od Uživatele Obchodu lze shromažďovat anonymní informace využitím různých technologií včetně technologie "souborů cookie". Činíme tak způsobem, abychom zachovali anonymitu získaných informací ("clickstream data"). Tyto použité technologie mají za účel pomoci poskytovat kvalitnější služby zákazníkům. Data zpracovává společnost TOPlist s.r.o. provozující portál Toplist.cz
b) Pro korektní chod Obchodu je nutná podpora souborů cookie ve vašem prohlížeči.
II. c. Bezpečnost
a) Uživatelé Obchodu nesmí zasahovat do protokolů či aplikací Obchodu, využívat je k přenášení, replikaci či instalaci souborů či protokolů nebo se snažit proniknout do veřejně nepřístupných oblastí Obchodu bez oprávnění Provozovatele (např. získáním cizích přístupových kódů).
b) Obchod může obsahovat odkazy na další webové servery (reklamní bannery, linky na partnery apod.), u kterých Obchod není odpovědný za postupy při ochraně soukromí, ani za jejich obsah.


III. Základní ujednání pro distanční smlouvy
Vztahy mezi Spotřebitelem a Prodávajícím se řídí obchodními podmínkami zákona č. 40/1964 Sb.zák., Občanského zákoníku v aktuálním znění, §52 Spotřebitelské smlouvy.


IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy
a) Pro nákup vybraného zboží z nabídky Obchodu, je nutné provést elektronickou objednávku, jejíž součástí je registrace (viz II.a.) a/nebo přihlášení se do Obchodu a doplněním údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Potvrzení Objednávky předchází ověření úplnosti objednávky a zadaných údajů. Pokud s podobou objednávky Uživatel souhlasí, zaškrtnutím souhlasu a stiskem tlačítka [Odeslat obj.] bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování a její odeslání je závazné. Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce objednávajícího Uživatele (dále jen ‘Kupující’)  bude zaslán e-mail s parametry objednávky. Objednávka je zároveň návrhem smlouvy, kterou společně uzavírají Kupující a Provozovatel doručením potvrzujícího emailu s údaji o obchodní firmě Provozovatele.
b) Po marném uplynutí lhůty pro provedení platby pozbývá uzavřená kupní smlouva platnosti a obě strany jí nejsou nadále vázány.
c) Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi Kupujícím a jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací. Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat Kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem - písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že Kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne.
d) Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.


V. Cena a platba
a) Veškeré ceny za zboží a služby uvedené v Obchodu jsou včetně DPH 21 % a jsou platné k okamžiku objednání.
b) Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Provozovatelem a Kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Platná faktura bude zaslána společně se zasílaným zbožím. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu předem a Provozovatel není schopen zajistit dodání zboží, Provozovatel neprodleně vrátí plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení finančního plnění (bankovní převod, poštovní poukázka).


Varianty doručení/vyzvednutí zásilky (platí po celé ČR) vč. služeb ceny:
a) platba předem, dodávka Českou poštou (doporučeně) od 30,- Kč vč. DPH + 10,- Kč balné
b) platba na dobírku, dodávka Českou poštou (doporučeně) od 56,- Kč vč. DPH + 10,- Kč balné
(ceny se řídí aktuálním sazebníkem české pošty viz.
www.ceskaposta.cz)
c) osobní odběr na adresách (nutné specifikovat která adresa)  – 0,- Kč
Il bagno s.r.o. – Ostrovského 36, Praha 5
Lucie Papírníková – Na groši 1166/8, Praha 10


Varianty úhrady:
a) Dobírkou (hotově při předání zboží)
b) Bankovním převodem oproti zálohové faktuře
c) Hotově při převzetí


VI. Dodací lhůta
a) Dodací lhůta začíná u produktů, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku IV. těchto Obchodních podmínek, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany Provozovatele. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Provozovatele. V případě, že objednané produkty není možné dodat v uvedeném termínu, bude Provozovatel Kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí Provozovatel vyžádat výslovný souhlas Kupujícího.
b) Všeobecně jsou produkty dodávány do 5 – 10 pracovních dnů (tj. 1-2 týdny).
c) Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalů svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! V případě převzetí takovéto zásilky musí Kupující sepsat s daným přepravcem škodní protokol, který obě strany potvrdí svým podpisem. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.


VII. Záruka a servis
a) Záruka na prodávané produkty poskytuje Provozovatel dle obecně závazných právních předpisů. Není-li v katalogu Obchodu uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím.
b) Záruka se vztahuje na výrobní vady produktů nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti, či jak stanoví zákon.


c) Možnosti, jak uplatnit reklamaci:
• osobní návštěvou v sídle Provozovatele
• telefonický
• emailem na
reklamace@i-koralky.cz

d) K reklamovaným produktům je nutné přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu - faktura a podrobný popis závady. Reklamované produkty musí být kompletní.


VIII. Odstoupení od smlouvy
a) Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (nekupuje zboží na IČO) má právo podle § 53 odst.7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. Odstoupení musí být učiněno tak, že Kupující doručí Provozovateli do konce 14-ti denní lhůty oznámení o odstoupení, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem na
reklamace@i-koralky.cz nebo poštou na adresu Lucie Papírníková, se sídlem Na Groši 8/1166, Praha 10- Hostivař 102 00 s uvedením čísla objednávky a s údaji uvedenými v bodu e) Pokyny k odstoupení.
Kupující je povinen produkty vrátit nejpozději do 3 pracovních dnů po odeslání oznámení o odstoupení buď fyzickým dodáním do sídla Provozovatele, nebo odesláním na adresu Provozovatele. V případě, že nebude dodržena lhůta pro odeslání odstupovaných produktů Provozovatel je oprávněn účtovat Kupujícímu tzv. zpozdné ve výši: 10% z ceny produktů za každý den prodlení. Produkty musí být vráceny nepoškozené, bez známek opotřebování, v původním obalu. Ke zpět zaslanému produktu je nutno přiložit doklad o nabytí (kopii dokladu), tak aby bylo možno zásilku jednoznačně identifikovat. Produkty odeslané na dobírku nebudou Provozovatelem převzaty a budou Kupujícímu vráceny na jeho náklady zpět.
Jakmile Provozovatel vrácené zboží obdrží, má 15 pracovních dnů na jeho kontrolu. Pokud bylo zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle do konce uvedené 15-ti denní lhůty Kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku. Provozovatel zašle v takovém případě Kupujícímu do 5 pracovních dnů od odeslání výše uvedené informace Kupujícím zaplacenou kupní cenu za zboží, a to buď poukazem peněz na adresu Kupujícího (v případě, že zboží bylo hrazeno na dobírku) nebo převodem na účet Kupujícího (v případě, že bylo hrazeno převodem). Bylo-li vrácené zboží jakkoli poškozené či opotřebované, vyhrazuje si Provozovatel právo na náhradu škody formou kompenzace vůči kupní ceně.
b) Kupující, který není spotřebitelem dle § 52,odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, a který nakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (nakupuje toto zboží na IČO ), může odstoupit od smlouvy jen v souladu s ustanovením § 344 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění, za podmínek tam uvedených.
c) Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Občanského zákoníku v platném znění od kupní smlouvy: a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění; b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele; c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání; d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal; e) na dodávku novin, periodik a časopisů; f) spočívající ve hře nebo loterii. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je Provozovatel oprávněn uplatnit náhradu škody, která mu vznikla dle příslušných zákonných ustanovení.¨
d) Odstoupení od objednávky ze strany Provozovatele - Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech: zboží resp. některá z komponent se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, Provozovatel bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
e) Pokyny k odstoupení
Kupující odešle dopis na Lucie Papírníková, Na Groši 8/1166, Praha 10- Hostivař 102 00, nebo emailem (skenovaný dokument!) na
reklamace@i-koralky.cz s textem:


Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží buď poukazem peněz na adresu (v případě, že zboží bylo hrazeno na dobírku) nebo převodem na účet (v případě, že bylo hrazeno převodem).
Datum a podpis


IX. Závěrečná ustanovení
Obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na Obchodu Provozovatele v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Kupující Provozovateli, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně uvedených expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě potvrzení a odeslání objednávky. Jakmile Kupující obdrží od Provozovatele potvrzující e-mail, je nabídka Provozovatele k objednanému produktu včetně ceny uvedené v objednávce platná až do doby dodání zboží Kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou objednávkou je Kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Stejně tak je Provozovatel vázán svým potvrzujícím e-mailem. Provozovatel bude kupní smlouvu archivovat po dobu: 5 let.